Vertrouwenspersonen

Indien er sprake is van ernstige klachten, een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie,
discriminatie, agressie, geweld en / of pesten, kunt u op school een beroep doen op de interne
contactpersoon, die naar uw verhaal zal luisteren.
Bij ernstige klachten komt de school direct in actie. Dit betekent niet dat de actie altijd zichtbaar is voor anderen. Soms is het goed op een andere wijze te handelen dan openheid van zaken te geven.
We handelen in overleg met onze externe vertrouwenspersoon. U kunt zelf ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van onze school.
 
De interne contactpersonen zijn:
Anoeska van Esch                           email:    anoeska.vanesch@xpectprimair.nl
Nico van Huijkelom                        email:      nico.vanhuijkelom@xpectprimair.nl
 
U kunt hen via de email bereiken en anders telefonisch: 013-5434237.

Externe vertrouwenspersoon:Xpect Primair heeft één externe vertrouwenscontactpersoon die werkzaam is voor alle scholen binnen de Stichting. Leerlingen/ouders kunnen naar deze externe vertrouwenscontactpersoon worden doorverwezen maar men kan ook rechtstreeks contact opnemen.

De externe vertrouwenscontactpersoon van Xpect Primair is:

Jeske de Fretes
Tel: 06-21293342

Zowel de interne vertrouwenscontactpersoon als de externe vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden.


Landelijk centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs
tel. 0900 1113111

Vertrouwensinspecteur:

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Landelijke Klachtencommissie:

Ook kan ervoor gekozen worden om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie waar wij als school bij zijn aangesloten.

De contactgegevens zijn:

Stichting KOMM, regio west

mevr. drs. A. de Koning-Meeüs

postbus 1

4854 ZG Bavel

e-mail: a.dekoning@komm.nl  

tel: 06-41167134

De volledige klachtenregeling is te lezen op de website van onze stichting: www.xpectprimair.nl.

Meldplicht seksueel geweld:

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling:

Scholen zijn verplicht een meldcode te hanteren bij verdenking van huiselijk geweld en kindermishandeling, waaronder seksueel geweld. De verplichting geldt voor alle organisaties en beroepsuitoefenaars in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning. Binnen onze school volgen wij bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling een vast protocol. Dit protocol is omschreven in een meldcode en is bij de directie op te vragen.