Vertrouwenspersonen

Indien er sprake is van ernstige klachten, een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie,
discriminatie, agressie, geweld en / of pesten, kunt u op school een beroep doen op de interne
contactpersoon, die naar uw verhaal zal luisteren.
Bij ernstige klachten komt de school direct in actie. Dit betekent niet dat de actie altijd zichtbaar is voor anderen. Soms is het goed op een andere wijze te handelen dan openheid van zaken te geven.
We handelen in overleg met onze externe vertrouwenspersoon. U kunt zelf ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van onze school.
 
De interne contactpersonen zijn:
Sanne van der Linde                     email:      sanne.vanderlinde@xpectprimair.nl
Paul Bombaij                                 email:      paul.bombaij@xpectprimair.nl
U kunt hen via de email bereiken en anders telefonisch: 013-5434237.

Externe vertrouwenspersoon:Xpect Primair heeft twee externe vertrouwenscontactpersoon die werkzaam is voor alle scholen binnen de Stichting. Leerlingen/ouders kunnen naar deze externe vertrouwenscontactpersoon worden doorverwezen maar men kan ook rechtstreeks contact opnemen.

De externe vertrouwenscontactpersonen van Xpect Primair zijn:
Jeske de Fretes
Tel: 06-21293342

Aad Schoenmakers
Tel: 06-46052901

Zowel de interne vertrouwenscontactpersoon als de externe vertrouwenscontactpersonen heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden.


Landelijk centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs
 

Als er onvrede bestaat over gedragingen en/of beslissingen door een persoon of groepering binnen de Stichting Xpect Primair, kan daarover een klacht worden ingediend. Wij gaan ervan uit dat u eerst een oplossing zoekt met de directbetrokkene(n), eventueel met de directeur van de school. Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de bestuursadviseur Onderwijskwaliteit en Ontwikkeling (bestuur@xpectprimair.nl) van Xpect Primair. Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan kunt u zich wenden tot de volgende instantie:

Landelijke Klachten Commissie onderwijs (LKC)
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
T: 030-2809590
M: info@onderwijsgeschillen.nl
I: www.onderwijsgeschillen.nl

De volledige klachtenregeling is te lezen op de website van onze stichting: www.xpectprimair.nl.

Meldplicht seksueel geweld:

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling:

Scholen zijn verplicht een meldcode te hanteren bij verdenking van huiselijk geweld en kindermishandeling, waaronder seksueel geweld. De verplichting geldt voor alle organisaties en beroepsuitoefenaars in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning. Binnen onze school volgen wij bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling een vast protocol. Dit protocol is omschreven in een meldcode en is bij de directie op te vragen.